Regulamin IV Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.

Głównym organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej.

W organizacji konkursu pomaga Kleryckie Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Dodatkowy mecenat nad konkursem sprawuje parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie.

Cele konkursu

 1. Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
 2. Wzbudzenie zainteresowania tematyką świętej liturgii

 

Struktura organizacyjna

 1. Animator, który jest głównym odpowiedzialnym za konkurs, zwany dalej organizatorem wyznacza animatorów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne rejony, zwanych tu rejonowymi.
 2. W tym roku etap eliminacyjny będzie odbywał się zarówno w szkołach jak i w parafiach. Zatem dla swoich podopiecznych konkurs mogą zorganizować zarówno księża i animatorzy jak i katecheci. Przygotowywane są dwa różne zestawy pytań. W szkołach konkurs odbywa się dnia 25.11 2016r. (piątek), natomiast w parafiach dania 26.11.2016r. (sobota)
 3. Organizator przewiduje dwie możliwości zgłaszania chętnych do udziału w konkursie:

Każdy ksiądz, katecheta lub animator może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez:

 • internetowy formularz zgłoszeniowy dla chętnych do przeprowadzenia konkursu albo:
 • skrzynkę mailową, wysyłając wiadomość na adres: akwl.zgloszenia@gmail.com

i przeprowadzić pierwszy etap dla swoich podopiecznych w dowolnym miejscu (w przypadku parafii), na przykład przy okazji kursu Ministrantów Słowa Bożego, zbiórki ministrantów, kręgu liturgicznego i tym podobnych spotkań formacyjnych, lub po/w trakcie zajęć (w przypadku szkoły).

W wypadku, gdy w szkole/parafii nie jest organizowany pierwszy etap, każdy chętny do udziału w konkursie może skontaktować się z organizatorem przez internetowy formularz zgłoszeniowy dla uczestników i przybyć w dniu pierwszego etapu w wybrane przez siebie miejsce.

4. Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze, w porozumieniu z WSD AK.

 

Ustalenia ogólne

 • Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie parafialnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) lub legitymacją szkolną. Udział w konkursie mogą wziąć także osoby spoza Archidiecezji Krakowskiej
 • Pierwszy etap konkursu będzie odbywał się kilku wyznaczonych przez organizatorów konkursu miejscach na terenie diecezji, a także w miejscach, w których przeprowadzą go dla swoich podopiecznych księża opiekunowie, katecheci lub animatorzy.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu za pomocą skrzynki mailowej.
 • Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.
 • Laureaci konkursu otrzymują nagrody.

 

Kategorie wiekowe

 • Szkoła średnia (rocznik ’98 i młodsi)
 • Gimnazjaliści (rocznik ‘01 i młodsi)

Każdy uczestnik może wystartować w co najwyżej jednej kategorii wiekowej.

 

Przebieg konkursu

 • Konkurs jest dwuetapowy, na obydwu etapach ma formę pisemną. Etap pierwszy będzie odbywał się w dwóch terminach: 25 listopada (piątek) w szkołach oraz 26 listopada (sobota) w parafiach.
 • Organizator rozsyła na adresy mailowe odpowiedzialnych z poszczególnych parafii przygotowane i skonsultowane z księżmi pomagającymi w organizacji konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.
 • Po I etapie konkursu, który ma formę testu wyboru i odbywa się wszędzie jednocześnie osoba przeprowadzająca go, wysyła na adres mailowy zdjęcie karty odpowiedzi (lub dostarcza oryginał) organizatorowi w terminie nie później niż 2 dni po I etapie.
 • Komisja rejonowa sprawdza prace przy pomocy przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi i z każdej kategorii wiekowej do finału wyłonione zostaje: nie więcej niż 35 najlepszych prac z eliminacji parafialnych, które otrzymały nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów oraz: nie więcej niż 25 najlepszych prac z eliminacji szkolnych, które otrzymały nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów
 • Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaje ogłoszone nie później niż 6 grudnia, zarówno dla szkół jak i dla parafii.
 • Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w finale, który odbywa się w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, w domu przy ulicy Podzamcze 8, dnia 11 marca 2017r.
 • W dniu finału uczestnicy przystępują do rozwiązywania zadań. Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są od razu sprawdzane przez komisję centralną, kleryków i animatorów odpowiedzialnych. O kolejności miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w etapie finałowym.
 • Jeżeli na którymś z miejsc 1-3 znajduje się więcej niż jedna osoba z jednakowym wynikiem, o kolejności decydują dodatkowe pytania w formie pisemnej, przygotowane wcześniej przez organizatora.
 • W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy mają zapewniony skromny poczęstunek oraz zostają omówione wraz z nimi zadania konkursowe.
 • Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród trzem najlepszym z każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów każdemu finaliście oraz księżom i animatorom, którzy pomogli organizatorom poprzez przeprowadzenie pierwszego etapu dla swoich podopiecznych.