Regulamin V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.

 Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej.

W organizacji konkursu pomaga Kleryckie Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

 

1. Cele konkursu

a) Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
b) Wzbudzenie zainteresowania tematyką świętej liturgii.

2. Konkurs jest dwuetapowy:

a) I etap – szkolny, parafialny trwa 30 minut

b) II etap – archidiecezjalny trwa 60 minut

3. Struktura organizacyjna

a) Etap eliminacyjny odbywa się zarówno w szkołach jak i w parafiach. Zatem dla swoich podopiecznych konkurs mogą zorganizować zarówno księża i animatorzy jak i katecheci. Przygotowywane są dwa różne zestawy pytań. W szkołach konkurs odbywa się dnia 24.11 2016r. (piątek),

natomiast w parafiach dnia 25.11.2016r. (sobota)

b) Organizator przewiduje dwie możliwości zgłaszania chętnych do udziału w konkursie:

  • Każdy ksiądz, katecheta lub animator może skontaktować się z organizatorami konkursu poprzez:

  1. Internetowy formularz zgłoszeniowy dla chętnych do przeprowadzenia konkursu, aktywny od 1.09.2017r. albo:

  2. skrzynkę mailową, wysyłając wiadomość na adres:

i przeprowadzić pierwszy etap dla swoich podopiecznych w dowolnym miejscu (w przypadku parafii), na przykład przy okazji kursu Ministrantów Słowa Bożego, zbiórki ministrantów, kręgu liturgicznego i tym podobnych spotkań formacyjnych, lub po/w trakcie zajęć (w przypadku szkoły).

W ramach informacji zwrotnej po zgłoszeniu ksiądz/katecheta/animator otrzymuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych do podpisania przez rodziców uczestników (lub samych uczestników, jeżeli są oni pełnoletni)

  • W wypadku, gdy w szkole/parafii nie jest organizowany pierwszy etap, każdy chętny do udziału w konkursie może skontaktować się z organizatorem przez internetowy formularz zgłoszeniowy dla uczestników i przybyć w dniu pierwszego etapu w wybrane przez siebie miejsce. Gdyby żadne miejsce z listy nie odpowiadało uczestnikowi może on skonsultować się za pomocą skrzynki mailowej z organizatorem celem ustalenia miejsca w którym może wziąć on udział.

d) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze, w porozumieniu z WSD AK.

e) Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej.

 

4. Ustalenia ogólne

 

a) Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie parafialnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) lub legitymacją szkolną. Udział w konkursie mogą wziąć także osoby spoza Archidiecezji Krakowskiej.

 

b) Pierwszy etap konkursu będzie odbywał się kilku wyznaczonych przez organizatorów konkursu miejscach na terenie diecezji, a także w miejscach, w których przeprowadzą go dla swoich podopiecznych księża opiekunowie, katecheci lub animatorzy.

 

c) Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej konkursliturgiczny.pl . Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu za pomocą skrzynki mailowej.

 

d) Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.

 

e) Laureaci konkursu otrzymują nagrody.

f) Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursów opracowywane są przez autorów i podlegają ocenie merytorycznej recenzentów.

g) Autorzy i recenzenci zadań oraz członkowie komisji sprawdzającej prace w etapie II nie mogą przygotowywać uczniów do konkursu pod rygorem ich skreślenia z listy uczestników.

h) Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursów do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.

i) Pierwszy etap konkursu przeprowadzają w szkołach, osoby powoływane przez dyrektorów szkół; w parafiach osoby zgłaszające uczestników; w miejscach wyznaczonych przez Organizatora, osoby przez niego wybrane.

j) Nad całościa konkursu czuwa Komisja Diecezjalna. Jej członków powołuje Moderator Diecezjalny Ruchu Światło Życie, który wybiera spośród nich jej przewodniczącego.

k) Zadaniem Komisji Diecezjalnej jest dokonanie kwalifikacji uczniów do etapu diecezjalnego; przeprowadzenie go; sprawdzenie prac oraz wyłonienie laureatów całego konkursu.

5. Kategorie wiekowe

 

  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może wystartować w co najwyżej jednej kategorii wiekowej.

6. Kalendarium konkursu

22 listopada (środa) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

24 listopada (piątek) – pierwszy etap w szkołach

25 listopada (sobota) – pierwszy etap w parafiach

1 grudnia (czwartek) – zakończenie przyjmowania prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

6 grudnia (środa) – ogłoszenie listy finalistów konkursu

  1. marca (sobota) – finał konkursu

7. Szczegółowy przebieg konkursu

a) Konkurs jest dwuetapowy, na obydwu etapach ma formę pisemną. Etap pierwszy będzie odbywał się w dwóch terminach: 24 listopada (piątek) w szkołach oraz 25 listopada (sobota) w parafiach.

b) Prace uczniów sa kodowane na obydwu etapach; na etapie pierwszym o sposobie kodowania decyduje przeprowadzający go; na etapie diecezjalnym Komisja Diecezjalna

c) Organizator rozsyła na adresy mailowe osób odpowiedzialnych z poszczególnych parafii i szkół przygotowane i skonsultowane z recenzentami konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.

d) Po I etapie konkursu, który ma formę testu wyboru i odbywa się wszędzie jednocześnie osoba przeprowadzająca go, dostarcza oryginał prac wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych do budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, przy ulicy Podzamcze 8, organizatorowi w terminie nie później niż 5 dni po I etapie, lub wysyła oryginały wraz ze zgodami listem poleconym i priorytetowym w terminie nie później niż 27.11 (poniedziałek) – decyduje data stempla pocztowego.

e) Komisja diecezjalna sprawdza prace przy pomocy przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi i z każdej kategorii wiekowej do finału wyłonione zostaje:

  • nie więcej niż 40 najlepszych prac z eliminacji parafialnych, które otrzymały nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów

oraz:

  • nie więcej niż 40 najlepszych prac z eliminacji szkolnych, które otrzymały nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów

W razie wyraźnych dysproporcji między uczestnikami ze szkół i z parafii zarówno pod względem liczby uczestników jak i poziomu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany proporcji finalistów ze szkół oraz z parafii.

f) Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaje ogłoszona nie później niż 6 grudnia.

g) Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w  finale, który odbywa się w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, w domu przy ulicy Podzamcze 8, dnia 3 marca 2017r..

h) W dniu finału uczestnicy przystępują do rozwiązywania zadań. Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są sprawdzane przez komisję centralną, kleryków i animatorów odpowiedzialnych bezpośrednio po zakończeniu pisania. O kolejności miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów zdobyta w etapie finałowym.

i) Spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych przypadkach i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący komisji w II etapie może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego ucznia. Nie wydłuża się czasu pracy ucznia o czas spóźnienia.

j) W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący komisji może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się uczestnika z innymi osobami.

k) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę.

l) Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia urządzeń mobilnych do sal, w których odbywa się konkurs.

m) Członkowie komisji nie mogą udzielać uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich komentować w czasie trwania konkursu.

n) Jeżeli na którymś z miejsc 1-3 znajduje się więcej niż jedna osoba z jednakowym wynikiem, o kolejności decydują dodatkowe pytania w formie pisemnej, przygotowane wcześniej przez organizatora.

o) W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy mają zapewniony skromny poczęstunek oraz zostają zaproszeni do zapoznania się z domem seminaryjnym przy ulicy Podzamcze.

p) Prace sprawdzane są niezależnie przez dwóch sprawdzających

q) Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie nagród trzem najlepszym z każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów każdemu finaliście oraz księżom i animatorom, którzy pomogli organizatorom poprzez przeprowadzenie pierwszego etapu dla swoich podopiecznych.