Jezus, Maryja i Józef – Święta Rodzina. Rodzina, która jest przykładem dla każdej rodziny. Warto się dzisiaj zatrzymać i zapytać na jakim fundamencie jest założona rodzina Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na dwa ważne elementy tego fundamentu. Pierwszym elementem jest wypełnianie woli Boga, co ukazało się w wypełnieniu Prawa jakie obowiązywało względem nowo narodzonego dziecka. Maryja i Józef, według obowiązującego Prawa, przynieśli do świątyni Jezusa i ofiarowali Go Bogu. Drugim elementem jest miłość. To ona jest więzią doskonałości. I to ona wypełnia serca członków Świętej Rodziny.
Więc te dwa elementy – wypełnianie woli Boga i miłość stanowią fundament Świętej Rodziny. I ten sam fundament powinien być wykorzystywany w budowaniu wspólnoty tak bardzo ważnej jakim jest rodzina.

Na Niedziele Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa komentarz wygłosił ks. Bogusław Kastelik, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

 

Liturgia Słowa:

   • Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 – I czytanie
   • Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 – psalm responsoryjny
   • Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 – II czytanie

  Bracia:
  Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
  Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.
  Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».
  Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  •  Łk 2, 22-40 – Ewangelia