Objaśnienie rozkładu zajęć i porządku w Seminarium

W dni powszednie wstajemy o godzinie 5.30. Wspólne modlitwy poranne rozpoczynamy o godzinie 6.00. Po nich następuje rozmyślanie i Msza Święta. Po dziękczynieniu wszyscy udajemy się na śniadanie. Wspólna modlitwa przed śniadaniem kończy okres milczenia religijnego – silentium sacrum.

Śniadanie i wszystkie inne wspólne posiłki spożywamy w refektarzu o ustalonej porze. Styl bycia w czasie każdego posiłku winien świadczyć o naszej ludzkiej i chrześcijańskiej kulturze.

Czas od godziny 8.00 do 13.00 jest przeznaczony na uczestnictwo w zajęciach uczelnianych. Godziny wolne od zajęć wykorzystujemy na indywidualne studium.

W kaplicy gromadzimy się wszyscy na szczegółowy rachunek sumienia i modlitwę Anioł Pański o godzinie 13.10. Po modlitwie udajemy się na obiad.

Codziennie po obiedzie istnieje możliwość przechadzki dla zdrowia i wypoczynku. Staramy się wykorzystać ten czas zgodnie z jego przeznaczeniem, ograniczając załatwianie spraw w mieście.

Studium indywidualne w pokojach rozpoczyna się punktualnie o godzinie 15.00. Trwa ono do godziny 18.00 z przerwą od 16.30 do 17.00. W czasie studium w pokojach i w całym budynku powinna panować cisza ułatwiająca koncentrację konieczną do pracy naukowej.

Dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty, przechadzka trwa do godziny 16.00. W tych dniach studium rozpoczyna się o godzinie 16.30. Po świętach wielkanocnych przechadzka sobotnia trwa do godziny 17.45. Czas ten przeznaczony jest wyłącznie na czynną rekreację. Załatwianie jakichkolwiek spraw w tym czasie jest możliwe tylko za zezwoleniem Księdza Przełożonego.

Spacery i inne wyjścia odbywają się z reguły przynajmniej po dwóch. Zasada ta, zgodna z wielowiekową tradycją Kościoła, uczy braterskiej miłości i solidarności. W czasie przechadzki, alumnów, którzy przyjęli już sutannę, obowiązuje strój duchowny.

Czas od 18.15 do 18.45 jest przeznaczony na nabożeństwo lub konferencję. Kolację spożywamy o godzinie 18.45.

Godzina od 20.00 do 21.00 poświęcona jest na zajęcia zespołowe (różnego rodzaju zebrania, próby, konferencje, modlitwy wspólnotowe poszczególnych roczników) lub studium indywidualne.

O godzinie 21.00 gromadzimy się w kaplicy na Apel Jasnogórski i modlitwę na zakończenie dnia. Od tej chwili rozpoczyna się milczenie religijne. Jego celem jest skupienie, refleksja, wewnętrzne otwarcie się na sprawy Boże.

Przestrzegamy ściśle gaszenia świateł o godzinie 22.00.

W niedziele i święta wstajemy o godzinie 6.30. W kaplicy zbieramy się na wspólne modlitwy i rozmyślanie o 7.00. O godzinie 7.30 uczestniczymy we Mszy Świętej, a po niej udajemy się na śniadanie.

Ci, którzy pełnią posługę liturgiczną w Katedrze lub innych kościołach, wychodzą w odpowiedniej porze, pozostali zaś o godzinie 10.00 rozpoczynają studium, które trwa do 12.00. O godzinie 12.25 Anioł Pański. Następnie udajemy się na obiad. Po nim przechodzimy do kaplicy, aby odśpiewać hymn Ciebie Boga wysławiamy. gromadzimy się wszyscy w kaplicy na szczegółowy rachunek sumienia i modlitwę

Program popołudniowy w niedziele i święta układamy w znacznej mierze indywidualnie, pamiętając o świętości Dnia Pańskiego. O godzinie 16.00 gromadzimy się w kaplicy na wspólne nabożeństwo. Kolację spożywamy o godzinie 18.00.

W niedziele i święta oraz środy każdego tygodnia istnieje możliwość przyjmowania gości w rozmównicy. W środy czas odwiedzin trwa od obiadu do godziny 14.50; zaś w niedziele i święta od obiadu do 15.50.

Naszej własnej odpowiedzialności pozostawiony jest wybór czasu na obowiązujące każdego alumna codzienne czytanie Pisma Świętego i lektury duchowej, adorację Najświętszego Sakramentu i jego nawiedzenie w ciągu dnia, jak również na modlitwę różańcową i inne zalecane praktyki religijne.

Po przyjęciu sutanny, w domu i poza nim, alumni noszą strój duchowny, zgodnie z przepisami diecezjalnymi. Wyjątek stanowią: praca fizyczna, zajęcia sportowe, wyjścia do kina i teatru. Strój duchowny jest jednym ze znaków całkowitego oddania się na służbę Chrystusowi i stałej gotowości do pełnienia apostolskiej posługi. Szacunek dla niego jest wyraźnym znakiem szczerości naszego poświęcenia sprawie Bożej.

Korzystanie z telefonu jest możliwe tylko w czasie wolnym. Pod żadnym pozorem nie korzystamy z telefonów komórkowych. Umiejętność oderwania się od świata i wyrobienie zdrowego dystansu względem niego jest jednym z ważnych znaków autentycznej troski o wewnętrzną formację alumna.

Korzystanie z telewizji odbywa się według programu ustalonego na każdy tydzień z Księdzem Przełożonym.

Odwiedziny w pokojach składamy naszym kolegom wyłącznie poza czasem studium i okresem milczenia religijnego. Szanujemy pracę, czas oraz skupienie własne i innych, jak też spokojną atmosferę domu.

Utrzymanie porządku w całym Seminarium jest przedmiotem troski wszystkich jego mieszkańców.

Przez cały okres formacji seminaryjnej wszyscy klerycy Seminarium zachowują całkowitą abstynencję od alkoholu.

Byłoby rzeczą bardzo naganną, gdyby ktoś w czasie pobytu w Seminarium nauczył się palić. Palący alumni powinni wytrwale dążyć do odzwyczajenia się od nabytego nałogu.

Te uwagi szczegółowe na temat porządku życia seminaryjnego kończymy pełną ufności zachętą, która przez dziesiątki lat była powtarzana w kaplicy seminaryjnej wobec pokoleń naszych starszych braci: Ci, którzy starać się będą szczerze zachować nasze przepisy, mogą być pewni, że realizują należycie swe powołanie, wsparci obfitym błogosławieństwem Bożym.

Przyjmujemy również ochotnym sercem zawsze aktualne słowa Ojca Świętego:

Wszystkich zawierzam łaskawej opiece Bożej Opatrzności i proszę, aby światło Ducha Świętego przewodziło, a Jego moc wspierała Was we wszelkich dobrych poczynaniach i pięknym trudzie kształtowania serc na wzór Serca Jezusa, Kapłana i Żertwy.*

 

*Jan Paweł II, List z okazji 400-lecia Seminarium Duchownego w Krakowie, w: Potrzebuje Cię Chrystus. Jan Paweł II w trosce o nowe powołania, Kraków 2002, s. 211.