Codziennie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej wspólnocie seminaryjnej modlimy się w intencji nowych, licznych i świętych powołań do kapłaństwa. Dodatkowo w każdy pierwszy czwartek miesiąca w seminarium odbywa się całonocne czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem za powołanych oraz w intencji nowych powołań do służby Bożej w Kościele.

Zapraszamy do włączenia się w modlitwę o nowe powołania do kapłaństwa.

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II

Jezu, Synu Boży, w którym mieszka pełnia Bóstwa,
Ty wzywasz wszystkich ochrzczonych, by «wypłynęli na głębię», idąc drogą świętości. Wzbudź w sercach młodych pragnienie, by być świadkami potęgi Twej miłości w dzisiejszym świecie.

Napełnij ich Twym Duchem męstwa i roztropności, aby potrafili odkryć pełną prawdę o sobie i swym powołaniu.
Zbawicielu nasz, posłany przez Ojca, by objawić Jego miłosierną miłość, obdarz Twój Kościół młodymi ludźmi gotowymi wypłynąć na głębię, aby ukazywać pośród braci Twą obecność, która odnawia i zbawia.

Najświętsza Dziewico, Matko Odkupiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze prowadzącej do Boga i bliźniego, Ty, która zachowywałaś Jego słowa w głębi swego serca, wspieraj swym macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały młodym udzielić wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Modlitwa św. Jana XXIII o wytrwanie powołanych

Najświętsza Panno, Matko Ufności, która po macierzyńsku czuwasz nad Twymi seminarzystami. Jak kiedyś w Wieczerniku swoim uśmiechem rozpogadzałaś oblicza Apostołów, tak ze szczególną miłością wejrzyj na Twoich synów.

Broń ich od niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału, wlewaj w nich coraz gorętszą miłość ku Chrystusowi, Twemu błogosławionemu Synowi, by przeobrażając się w Niego, urzeczywistniali w pełni pragnienia Jego Boskiego Serca. Amen.

Modlitwa rodziców za syna kleryka

O Jezu, Wieczny Arcykapłanie, powierzyłeś kapłanom ważne dzieło zbawienia dusz, racz natchnąć mojego syna, krew z krwi mojej i kość z kości mojej, świętym pragnieniem służenia Ci we wzniosłym urzędzie kapłańskim. Proszę Cię gorąco, byś mu błogosławił i łaską swoją go wspierał, aby stał się godnym tego wielkiego zaszczytu.

Użycz mu, o Jezu, zdolności i wytrwania w nauce oraz stałego postępu w cnocie i świętości. Pomóż mu przezwyciężać wszystkie pokusy, które by mogły zniweczyć jego święte powołanie. Napełnij młode serce gorącą miłością Boga i dusz odkupionych Twoją najdroższą Krwią. Użycz mi, o Panie, łaski oglądania kiedyś mego własnego dziecka przystępującego do ołtarza Twego i przyjęcia z jego namaszczonych rąk błogosławieństwa kapłańskiego i Komunii Świętej.

Dopóki żyć będę, o Jezu, ofiaruję Tobie dnia każdego przez ręce Maryi, Matki Kapłanów, wszystkie moje modlitwy, prace i cierpienia, aby uprosić błogosławieństwo dla pracy wszystkich kapłanów i mojego syna. Amen.

Teksty zaczerpnięto z:
ks. Aleksander Radecki, Żniwo wielkie, ale robotników mało. Modlitewnik dla osób wspierających powołania kapłańskie i zakonne, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2007, s. 140-141.