W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Któż jest jak Bóg?
I Czytanie: Dn 12,1-3
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze.
Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Psalm: Ps 16,518.9-10.11
II czytanie: Hbr 10,11-14.18
Ewangelia: Mk 13,24-32